วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สารภีพิทยาคมกับโรงเรียนในฝัน

โรงเรียนในฝัน คือโรงเรียนที่มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานทางการศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชนและสังคม มีการจัดการบริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความเชี่ยวชาญ เป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านการพัฒนา ทั้งทางด้านวิชาการ กระบวนการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและการนำเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธภาพการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โดยมุ่งหวังให้เด็กไทยเป็นคนดีมีคุณภาพแะมีอนาคตที่สดใสสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   ฉันได้ฟังเรื่องโรงเรียนในฝันเป็นครั้งแรก จากการชี้แจงของโรงเรียนหน้าเสาธงเพื่อให้นักเรียน   ทุกคนเพื่อเตรียมความพร้อม และร่วมรับรู้ว่านักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคมทุกคนคือส่วนสำคัญที่จะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผลผลิตที่แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การประเมิน เพื่อผ่านมาตรฐานโรงเรียนในฝัน และเป็นโรงเรียนในฝันของท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ปกครองทุกคนมั่นใจว่าบุตรหลานที่จะก้าวเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้จะเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น